පරණ එක දීලා අලුත් එකක් ගන්න

පරණ එක දීලා අලුත් එකක් ගන්න