ලක්ෂ 3නට අඩුවෙන් Canon කැමරාවක්...!

ලක්ෂ 3නට අඩුවෙන් Canon කැමරාවක්...!