ලක්ෂ 3නට අඩුවෙන් Canon කැමරා එකක්...!

ලක්ෂ 3නට අඩුවෙන් Canon කැමරා එකක්...!

Canon EOS 850D DSLR Camera with 18-55mm Lens

Quick Unboxing

ගෙදර ඉඳන් ශොපින්ග් කරන්න දැන්ම පිවිසෙන්න : https://bit.ly/3N9Fw4b

CameraLK Super Store - Colombo & Kandy

Hot Line - 011 7 817 870