අඩුවට සුපුරි Camera Backpack එකක් !

සැප්තැම්බර් මස 12 වන දින දක්වා CameaLK MegaFest වෙතින් ඔබට Camera Backpack, Tripod, Filters ඇතුලු තවත් භාණ්ඩ රැසකට සුවිශේශ වට්ටම් !