අලුත්ම අලුත් Nikon Z8 | Quick Review

අලුත්ම අලුත් Nikon Z8 | Quick Review

අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Nikon සමාගමේ අලුත්ම අලුත් කැමරාව වන Nikon Z8 කැමරා එක ගැනයි. ඉතිං මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ කැමරා එක ගැන විස්තර සහ ගෙවන මුදලට වටිනවද කියලා !

මිල ගනන් සහ තවත් විස්තර සඳහා - https://bit.ly/46CbjoI