හෙලෙවෙන්නෙ නැතුව Phone එකෙන් video කරන්න DJI OM 5 !