කැමරාවක් Rent කරන්නේ කොහොමද?

කැමරාවක් Rent කරන්නේ කොහොමද?