මුලින්ම Camera එකක් ගන්නකොට බලන්න ඕනේ මොනවද?

අද අපි කතාකරමු ඔයාලා මුලින්ම Camera එකක් ගන්නකොට බලන්න ඕනේ මොනවද කියලා?